Seminarier

Ladda ner en karta över området här!

Seminariepass I

1. Isän kaipuu – om fadersrelationen Saara Kinnunen (på finska med tolkning till svenska) - KANSANLÄHETYS

Faderns välsignelse är något som ofta lyfts fram i Bibeln. Hur är det då om man aldrig fått uppleva sin fars erkännande? Vilka spår sätter det på ens självuppfattning, sociala färdigheter och Gudsbild? Hur skall man i sitt sinne kunna försonas med sin far, även om ens behov av honom aldrig skulle uppfyllas på ett mänskligt plan? Vad sker i mötet mellan en ouppfylld världslig faderslängtan och Gud, som har sagt att han är vår Far?

Isän siunaus nostetaan monesti Raamatussa esiin. Entä jos on jäänyt ilman isän hyväksyntää? Mitkä jalanjäljet se jättää käsitykseen itsestä, ihmissuhdetaitoihin tai Jumala-kuvaan? Miten päästä mielen sovintoon isän kanssa, vaikka isän kaipuu ei koskaan inhimillisellä tasolla täyttyisi? Miten kohtaavat täyttymätön maallisen isän kaipuu ja Jumala, joka on sanonut olevansa Isä?

2. Hon, han eller hen? Om könsförvirringens följder i vår kultur Olof Edsinger - KYRKAN

Vad innebär den ”normkritiska” pedagogik som just nu lanseras i våra förskolor och skolor? Vilka konsekvenser kan den få för våra barn och unga? Och hur utmanar vår tids queer-tänkande den bibliska förståelsen av identitet och sexualitet?

3. Förförelser måste komma. Låt ingen bedra er! Jan Nygård - VÄSTRA PARKENS SKOLA, KLASSRUM 1

Ett av den yttersta tidens tecken är att Jesus varnar sina lärjungar för att inte låta sig föras vilse. I seminariet talas om hur förförelser har sett ut och kan komma att se ut.

4. Klimatsmart kristen. Hur tar vi hand om vår jord? Lennart Saari - VÄSTRA PARKENS SKOLA, MATSALEN

Miljöfrågorna har varit aktuella i Finland sedan 1960-talet. Globalt sett vaknade miljömedve­tan­det efter den första sprängningen av atombomben år 1945. Då insåg man att människan har möjligheter att förstöra miljön totalt. I slutet på 1960-talet och i början av 1970-talet kom den första vågen av den så kallade ekoeskatologin. Vetenskapsmännen varnade för att ”slutet är nära”. Tidigare hade endast vissa religiösa fanatiker påstått detta. Den andra vågen av ekoes­ka­tologin är på gång nu med det som man kanske kunde kalla ”klimathysterin”. De flesta politiker talar om klimatfrågor, men är knappast beredda att göra någonting åt saken. Enligt den dystraste klimatvisionen, har vi endast ett trettiotal år kvar till dess att vår art dör ut! Klimatet är dock inte det enda hot vi har och kanske inte ens det värsta. Inom en snar framtid hotas en miljon arter att dö ut på vår jord. Allt detta ser hopplöst ut. Men Bibeln är hoppets bok. Hur bör vi som kristna reagera? Gäller frälsningen endast vår själ eller finns det hopp även för vår värld?

5. Sexuell renhet i en översexualiserad tid Vivian och Boris Salo - ÖVRE SALEN

I seminariet betonas att sexualiteten är en fin gåva och en stark kraftkälla i livet. Utma­ningen att förvalta gåvan rätt, så att den inte blir en energitjuv, är stor. Vivian och Boris vill visa på vägar till renhet och att stå emot både inre och yttre frestelse på sexualitetens område.

6. Från slaveri till frihet – om skärm- och spelberoende Jonas Björkstrand - VÄSTRA PARKENS SKOLA, AUDITORIET

På seminariet kommer Jonas att ur ett personligt perspektiv be­rät­ta hur mobbning och ensam­het drev honom att söka tröst genom flykt till världsliga saker. Han flydde till datorspel som se­dan ledde till grovt beroende. Jonas kommer på ett konkret sätt att beröra den, enligt ho­nom, ”tickande bomb” vi har i vårt samhälle ifråga om skärm- och spelbe­roende. Jonas kom­mer också att ta upp praktiska exempel på hur man kan identifiera när en aktivitet gått över till beroende. Han berör också hur man kan komma ur be­ro­ende och landa i evangeliet om Jesus Kristus. I slutet följer, för dem som vill, en öp­pen diskussion kring frågorna.

7. Kvistiga frågor i Uppenbarelseboken Tomas Klemets - VÄSTRA PARKENS SKOLA, KLASSRUM 2

Seminariet tar upp olika ”svåra" frågor” i Uppenbarelseboken och presenterar olika tolknings­möj­lig­heter. Sådana frågor är till exempel tusenårsriket, vilddjurets märke och tal, de 144.000, den stora skökan, de två vittnena med mera Sund och osund eskatologi berörs också.

 

Seminariepass II

8. Förbön och lovsång Isabella Sund och Jonathan Snellman med flera - KANSANLÄHETYS

Under detta seminarium stillar vi oss och lovsjunger vår Herre. Du kan delta i sångerna, eller bara sitta och låta sångerna lägga ord på det du vill säga åt Herren. Det finns även förebedjare på plats.

9. Då skall slutet komma. Om mission i ändens tid Anna och Magnus Dahlbacka - VÄSTRA PARKENS SKOLA, KLASSRUM 1

När Jesus talar om de yttersta tiderna säger han att evangeliet skall predikas i hela världen för alla folk, sedan skall slutet komma (Matt 24:14). Vad kan det betyda? Om målet är att predika för alla folk, hur nära målet är vi? Under seminariet kommer man att fundera över missionens roll i förhållande till den yttersta tiden.

10. Guds egendomsfolk och Jesu återkomst Hans Weichbrodt - ÖVRE SALEN

Detta seminarium vill presentera det judiska folket – Guds egendomsfolk – genom Bibeln och frälsningshistorien, hela vägen fram till Jesu återkomst. Hans Weichbrodts intresse för Israel började när han var stipendiat vid Svenska Teologiska Institutet år 1993. Huvudläraren där var Göran Larsson, en av världens mest kunniga kristna på ämnesområdet. Hans fick stipen­diet bland annat på grund av sina studier i biblisk hebreiska och grekiska. Sedan dessa har han rest till Israel ett antal gånger som ledare för ett antal pilgrimsresor, som talare samt för att nätverka med olika kristna ledare i landet och med ortodoxa judar.

11. När allting började. Om skapelsefrågor Lennart Saari - VÄSTRA PARKENS SKOLA, KLASSRUM 2

Skapelsen ansågs som ett faktum ända till mitten av 1800-talet. De första vetenskapsmännen var ju för det mesta skapelsetroende. Det har sagts att femtio av de femtiotvå ”fäderna” till den moderna vetenskapen var bibeltrogna kristna. Sedan upplysningstiden på 1700-talet hade man dock börjat tvivla på alla auktoriteter och i synnerhet på Bibeln. Det mänskliga förnuftet ansågs vara det enda sättet att skaffa kunskap på. Utvecklingen kulminerade med Charles Darwin och hans bok Om arternas uppkomst år 1859. Darwins utvecklingslära har sedan dess ansetts av de flesta, även bland teologer, som den enda giltiga teorin till livets uppkomst. Den moderna evolutionskritiken kan anses ha sin uppkomst år 1961 då författarna Morris och Whitcomb publicerade sin bok The Genesis Flood. De menade att fossilerna bäst kan tolkas som ett bevis för en global översvämning. Sedan dess har skapelseteorin utvecklats avsevärt och det blir allt svårare att harmonisera de nyaste upptäckterna inom vetenskapen med utvecklingsteorin. Bland annat har Intelligent Design-rörelsen fått en hel mängd anhängare. De menar att livet på jorden är alltför komplext för att kunna uppstå och utvecklas uteslutande på grund av slumpmässiga variationer och naturligt urval. På web-sidan  finns det över tusen vetenskapsmän med en doktorsgrad inom naturvetenskap, som ställer sig kritiskt till darwinismen. Å andra sidan har teologin gått mera i en riktning mot teistisk evolution. Evolutionen anses som ett faktum och Bibeln bör tolkas på ett sätt som stämmer in med den moderna vetenskapens rön. Både skapelseteorin och evolutionsläran har samma vetenskapliga fakta som sin grund, men dessa fynd tolkas på radikalt olika sätt. Frågan är inte en motsättning mellan ”vetenskap” och ”tro”, utan om radikalt olika tolkningar av vetenskapliga fakta. Skapelsetron baserar sig på Bibeln, men det gör också den moderna vetenskapen, som är ett barn av reformationen. Utan reformationen skulle det knappast finnas en modern vetenskap.

12. Gud – grym i GT och nådig i NT? Olof Edsinger - KYRKAN

Få texter i Bibeln utmanar oss så mycket som de som talar om Gud som krigare och domare – och om krig och dödande i Guds namn. Ofta upplever vi att kontrasten mellan dessa texter och Nya testamentets undervisning är som natt och dag. Kan det ändå röra sig om samma Gud? Finns det rentav något uppbyggligt att lära av Gamla testamentets krigstexter?

13. Hjälp! En tonåring i familjen… Saara Kinnunen - VÄSTRA PARKENS SKOLA, MATSALEN

Tonårstiden i barnens liv innebär en utmaning för föräldrarna. Resan från barn till vuxen innebär många förändringar. Hur kan man som förälder förbereda sig inför barnens tonårstid? Hur skall mor och far klara vår tids utmaningar? De ungas värld verkar vara så annorlunda i jämförelse med föräldrarnas egen ungdomstid. Hur skall man finna balans mellan gränser och kärlek?

14. Hopp för Indiens fattiga och utslagna Jacob Marineni (på engelska med tolk­ning till svenska) - VÄSTRA PARKENS SKOLA, AUDITORIET

I seminariet berättar pastor Jacob Marineni om organisationen Gospel for Tribals Social Service Societys arbete bland gatubarn, föräldralösa, änkor och utstötta, i Indien, men även om dess missionsarbete, pastorsutbildning, bibelskolor och brunnsborrning. Mera information om organisationen GTSSS och dess grundare Jacob Marineni kan fås genom att läsa den finländska understödsorganisationens Hope to India r.f:s hemsida: http://hopetoindia.com/?lang=en